План работы методического объединения учителей белорусского языка и литературы

План

работы метадычнага аб’яднання

настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры

дзяржаўнай установы адукацыі

“Сярэдняя школа №8 г. Магілёва”

на 2017/2018 навучальны год

 

Тэма метадычнай работы:

Удасканаленне прадметна-метадычнай падрыхтоўкі настаўніка беларускай мовы і літаратуры ва ўмовах рэалізацыі кампетэнтнаснага падыходу

Мэты метадычнай работы:  

 • павышэнне прафесійнай кампетэнтнасці настаўнікаў, развіццё творчага патэнцыялу, напраўленага на павышэнне якасці адукацыі;
 • фарміраванне ў навучэнцаў інтарэсу да прадмету праз развіццё прадметных кампетэнцый.

Задачы:

 

 • Забеспячваць сістэмную дапрофільную падрыхтоўку вучняў на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі.
 • Рэалізоўваць кампетэнтнасны падыход ў выкладанні вучэбных прадметаў “Беларуская мова” і “Беларуская літаратура”.
 • Удасканальваць сістэму работы з вучнямі па падрыхтоўцы да экзаменаў і ЦТ па беларускай мове праз выкарыстанне магчымасцей кабінета беларускай мовы і літаратуры, камп’ютарных   тэставых праграм.
 • Далучаць адораных і высокаматываваных вучняў да навукова-даследчай працы, алімпіяднага руху, інтэлектуальных конкурсаў.
 • Развіваць чытацкую пісьменнасць вучняў пры навучанні беларускай мове і літаратуры.
 • Папулярызаваць беларускую нацыянальную культуру праз разнастайныя віды ўрочнай і пазакласнай работы.

Пасяджэнне № 1

Дата правядзення: жнівень 2017г.

      

Тэма:

Асаблівасці арганізацыі адукацыйнага працэсу пры вывучэнні вучэбных прадметаў “Беларуская мова”, “Беларуская літаратура” ў 2017/2018 навучальным годзе.

Мэта:

Знаёмства настаўнікаў з асноўнымі задачамі навучальнага працэсу на 2017/2018 навучальны год; аналіз інструктыўна-метадычнага пісьма Міністэрства адукацыі РБ “Асаблівасці арганізацыі адукацыйнага працэсу пры вывучэнні прадметаў “Беларуская мова” і “ Беларуская літаратура”; абнаўленнем вучэбных праграм, мадэліраванне календарна-тэматычнага планавання, вызначэнне асноўных мэт і задач метадычнага аб’яднання.

Форма правядзення: метадычная нарада.

Навукова-метадычны блок:

 1. Аналіз работы МА за 2016/2017 навучальны год.

                                                                        Кіраўнік МА Прасаловіч Н.Л.

 1. Вывучэнне інструктыўна-метадычнага пісьма Міністэрства адукацыі РБ “Асаблівасці арганізацыі адукацыйнага працэсу пры вывучэнні прадметаў “Беларуская мова” і “ Беларуская літаратура” у 2017/2018 навучальным годзе.

                                                                 Настаўнік беларускай мовы і

                                                                 літаратуры Рабава С.М.

 1. Увядзенне ў 2017/2018 навучальным годзе вучэбных праграм па вучэбных прадметах “Беларуская мова”, “Беларуская літаратура”.

       Настаўнік беларускай мовы і                    літаратуры Балуева С.М.

 1. Аналіз вынікаў ЦТ па беларускай мове ў 2017 годзе і работа настаўнікаў па распрацоўцы плана мерапрыемстваў па падрыхтоўцы да ЦТ у 2017/2018 навучальным годзе. Падрыхтоўка да экзаменаў і цэнтралізаванага тэсціравання ў 2017/2018 навучальным годзе.

                                                                                                                                                                     Настаўнік беларускай мовы і

                                                                 літаратуры Грахольская С.А.

                

 1. Зацвярджэнне плана работы МА на 2017/2018 навучальны год.

                                                                    Кіраўнік МА Прасаловіч Н.Л.

Практычны блок:

 1. Мадэліраванне каляндарна-тэматычнага планавання і планаў факультатыўных заняткаў, іх абмеркаванне і зацвярджэнне.

Літаратура:

 1. Інструктыўна-метадычнае пісьмо Міністэрства адукацыі РБ па вучэбных прадметах “Беларуская мова” і “Беларуская літаратура”

(“Настаўніцкая газета”, жнівень 2017 г.)

 1. Метадычныя рэкамендацыі па арганізацыі адукацыйнага працэсу па вучэбным прадмеце “Беларуская мова” у 2017/2018 навучальным годзе (Матэрыялы змешчаны на сайце НАП)
 2. Метадычныя рэкамендацыі па арганізацыі адукацыйнага працэсу па вучэбным прадмеце “Беларуская літаратура” у 2017/2018 навучальным годзе (Матэрыялы змешчаны на сайце НАП)
 3. Інфармацыя аб вучэбна – метадычным забеспячэнні адукацыйнага працэсу па вучэбных прадметах “Беларуская мова”, “Беларуская літаратура” у 2017/2018 навучальным годзе (матэрыялы змешчаны на сайце НАП).

 

Інтэрнэт-рэсурсы:

 1.www.edu.gov.by – Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.

 2.www.adu.by– Нацыянальны інстытут адукацыі.

 3.www.academy.edu.by– Акадэмія паслядыпломнай адукацыі.

 4.www.moiro.by – Мінскі абласны інстытут развіцця адукацыі.

 

 

                                           Пасяджэнне №2

Тэрмін правядзення: кастрычнік 2017 г.

Тэма:

Развіццѐ чытацкай пісьменнасці вучняў у працэсе навучання

беларускай мове і літаратуры

 

Мэта: фарміраванне і ўдасканаленне чытацкіх уменняў вучняў ва ўмовах сучаснага інфармацыйнага асяроддзя.

Форма правядзення: семінар-практыкум

Тэарэтычны блок:

 1. Значэнне чытацкай пісьменнасці ў адукацыйным працэсе. Медыяадукацыя і чытацкая пісьменнасць.

                                                                     Настаўнік беларускай мовы і

                                                                           літаратуры Балуева Л.М.

 1. Асаблівасці заданняў, накіраваных на фарміраванне, развіццѐ і праверку чытацкай пісьменнасці вучняў.

                                                                 Настаўнік беларускай мовы і

                                                                           літаратуры Грахольская С.А.

Практычны блок:

 1. Эфектыўны вопыт фарміравання і развіцця чытацкай пісьменнасці вучняў на занятках па беларускай мове і літаратуры і ў пазаўрочнай дзейнасці.

                                                                       Кіраўнік МА Прасаловіч Н.Л.

 1. Распрацоўка і падбор дыягнастычных заданняў для праверкі сфарміраванасці    чытацкай дзейнасці навучэнцаў.

                                                                    Настаўнік беларускай мовы і

                                                                літаратуры Рабава С.М.

Літаратура:

 1. Ляшук, В. Я. Да пытання аб перспектыўных прыёмах, метадах, тэхналогіях выкладання літаратуры / В. Я. Ляшук // Беларуская мова і літаратура. 2008. № 12. – С. 3–5.
 2. Шамякіна, Т. І. Якім быць уроку літаратуры / Т. І. Шамякіна // Беларуская мова і літаратура. – 2008. – № 12. – С. 6–7.
 3. Зелянко, В.У.Навучанне беларускай мове :лінгвакультуралагічны падыход: 10―11-я класы : вучэб.-метад. дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучанн/ В.У. Зелянко. –Мінск: Нацыянальны ін-т адукацыі, 2011. –136 с.
 4. Божович Л.И... Проблемы формирования личности/ Под ред. Д.И.Фельдштейна.2-ое изд.М.: 2008. – С. 267.
 5. Яленскі, М. Г. Лінгвадыдактычная парадыгма асобасна арыентаванага навучання мове ў сучаснай школе / М. Г. Яленскі. – Мінск : НІА, 2002. – С. 212.

 

Пасяджэнне № 3

Тэрмін правядзення: студзень 2018 г.

Тэма:

Выхаваўчы патэнцыял адукацыйнага працэсу: урок, факультатыў, пазакласнай дзейнасці

 

Мэта: прасачыць адметнасці рэалізацыі выхаваўчага патэнцыялу на вучэбных занятках па беларускай мове і літаратуры

Форма правядзення: семінар-практыкум.

Тэарэтычны блок:

 1. Значэнне выхаваўчага аспекта вучэбных заняткаў па беларускай мове і літаратуры.

                           Настаўнік беларускай мовы і

                           літаратуры Рабава С.М.

 1. Выхаваўчы кампанент факультатыўных заняткаў.

                           Настаўнік беларускай мовы і

                          літаратуры Грахольская С.А.

 1. Эфектыўны вопыт выхаваўчай работы на вучэбных занятках па беларускай мове і літаратуры і факультатывах.

                                                                     Настаўнік беларускай мовы і

                                                                      літаратуры Балуева Л.М.

Практычны блок:

Панарама адкрытых урокаў і мерапрыемстваў.

Літаратура:

 1. Яленскі. М.Г. Канцэптуальныя асновы сучаснай моўнай адукацыі / М.Г. Яленскі // Беларуская мова і літаратура.-2009.-№1.
 2. Кашлев С.С. Современные технологии педагогического процесса/С.С.Кашлев.Мн.,2002.
 3. 3 Кныш,М. Свята жаданай сустрэчы: патрабавнні да сучаснага ўрока //М.Кныш// Роднае слова.2005.No1
 4. Жуковіч, М.В. Сучасныя педагагічныя тэхналогіі на ўроках беларускай мовы і літаратуры / М.В. Жуковіч. – Мінск: Аверсэв, 2007.
 5. narod.ru
 6. pedagog.ru

 

Пасяджэнне № 4

Тэрмін правядзення: сакавік 2018 г.

Тэма:

“Удасканаленне адукацыйнага працэсу па вучэбных прадметах

“Беларуская мова” і “Беларуская літаратура”

Мэта: рэалізацыя кампетэнтнаснага падыходу.

Форма правядзення: семінар.

Тэарэтычны блок:

 1. Сутнасць кампетэнтнаснага пыдыходу ў навучанні беларускай мове і

Літаратуры.

                                                                      Кіраўнік МА Прасаловіч Н.Л.

 1. Асаблівасці фарміравання і развіцця кампетэнцый, прадугледжаных вучэбнымі праграмамі па вучэбных прадметах“Беларуская мова” і “Беларуская літаратура”.

                          Настаўнік беларускай мовы і

                           літаратуры Балуева Л.М.

 1. Практыкаарыентаваныя заданні па беларускай мове і літаратуры

                                                                               Настаўнік беларускай мовы і

                           літаратуры Грахольская С.А.

Літаратура:

 1. Запрудский, Н.И. Современные школьные технологии–2/ Н.И. Запрудский.–Минск: Сэр-Вит, 2010. –256с.
 2. Зелянко, В.У.Навучанне беларускай мове :лінгвакультуралагічны падыход: 10―11-я класы : вучэб.-метад. дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучанн/ В.У. Зелянко. –Мінск: Нацыянальны ін-т адукацыі, 2011. –136 с.
 3. Клундук, С. С. Беларуская мова : усе складаныя тэмы/ С.С.Клундук, Н.Р.Якубук. –Мінск : Аверсэв, 2015. –128 с
 4. Міхновіч, Н. А. Пазакласная работа па беларускай мове і літаратуры / Н.А.Міхновіч. – Мінск : Аверсэв, 2016. – 349 с
 5. Божович Л.И... Проблемы формирования личности/ Под ред. Д.И.Фельдштейна.2-ое изд.М.: – 267 с
 6. И.А.Зимняя. Статья «Ключевые компетенции – новая парадигма результатов образования». // Интернет-журнал "Эйдос".
 7. Г.В.Пичугина. Статья «Компетентностный подход в технологическом образовании».

                                                 Пасяджэнне № 5

Тэрмін правядзення: май-чэрвень 2018 г.

Тэма:

“Вынікі навучальнага года”

Мэта: прааналізаваць работу МА, вызначыць задачы на новы навучальны год.

Форма правядзення: круглы стол.

Тэарэтычны блок:

 1. Падрыхтоўка да выпускных экзаменаў вучняў 9, 11 класаў. Вынікі другога тура рэпетыцыйнага тэсціравання. Карэкцыя ведаў вучняў. Падрыхтоўка да ЦТ.

                                                                           Настаўнік беларускай мовы і

                                                                           літаратуры Балуева Л.М.

 1. Аналіз     табліцы рэйтынгу метадычнай работы МА настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры за 2017/2018 н.г., рэйтынг педагогаў за 2016/2017 н.г. Планаванне работы на 2018/2019 н. г.

                                                                      Кіраўнік МА Прасаловіч Н.Л.

 1. Прэзентацыя дыдактычных матэрыялаў і ЭСН, распрацаваных настаўнікамі.

Практычны блок:

 1. Распрацоўка рэкамендацый па ліквідацыі недахопаў у рабоце МА.
 2. Абмен вопытам па тэме пасяджэння.

Літаратура:

 1. Дыгнастычныя карты і справаздачы па самаадукацыі настаўнікаў МА.
 2. Праграмы па беларускай мове і літаратуры. Мн, 2012.
 3. Адукацыйны стандарт вучэбнага прадмета “Беларуская мова” (1-11 класы). Пастанова Міністэрства адукацыі РБ ад 25.09.2009 № 32.
 4. Канцэпцыя вучэбнага прадмета “Беларуская мова”. Загад Міністэрства адукацыі РБ ад 25.09.2009 № 675.
 5. Адукацыйны стандарт вучэбнага прадмета “Беларуская літаратура” (1-11 класы). Пастанова Міністэрства адукацыі РБ ад 25.09.2009 № 32.
 6. Канцэпцыя вучэбнага прадмета “Беларуская літаратура”. Загад Міністэрства адукацыі РБ ад 25.09.2009 № 675.
 7. Вучэбная праграма для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання: Беларуская мова.V клас (Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2015);
 8. Вучэбная праграма для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання: Беларуская літаратура.V клас (Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2015);
 9. Вучэбная праграма для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання: Беларуская літаратура.VI клас (Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2016);
 10. Вучэбная праграма для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання: Беларуская мова.VI клас (Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2016);
Просмотров: 5515