Словы пра творцаў

Еўфрасіння Полацкая

"Зоркі асветы, запаленыя Ефрасінняй Полацкай і Кірылам Тураўскім, не згаслі ў вяках і дажылі да часоў скарынавых". (А. Петрашкевіч)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21325_.gif

Францыск Скарына

"Самай выдатнай фігурай Адраджэння быў Францыск Скарына".

(У. Караткевіч)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Сярод гуманістаў беларускай народнасці вядучае месца належыць Францыску Скарыне, беларускаму першадрукару і асветніку, а таксама Міколу Гусоўскаму, паэту і сучасніку Скарыны". (В. Дарашэвіч)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Беларускі першадрукар Францыск Скарына - выдатны вучоны, вялікі асветнік-гуманіст і патрыёт роднай зямлі". (С. Александровіч)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

Бы скарб дарагі і жаданы.

Мы том яго ў рукі бяром,

Бо ён для мільёнаў славянаў

Быў першым тады букваром. (П. Прыходзька)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Лепшага імя за Скарыну для назову праспекту ў нашай гісторыі не знайсці". (Н. Гілевіч)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Такой гіганцкай асобай, як Францыск Скарына, мог бы ганарыцца кожны народ". (В. Чамярыцкі)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

Цэлы горад схіліў калені,

калі голас пачуўся Твой...

Ты з'явіўся ў пару зацьмення,

каб народ асвяціць сабой. (Э. Акулін)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Сын свайго народа, Скарына даў беларусам друкаваную кнігу на іх роднай мове. Ён хацеў бачыць беларускае слова роўным сярод роўных у сям'і самых развітых і вядомых моў". ("ЛіМ")

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

Першадрукар Францiшак Скарына!

Вядомы мала нам, а вельмi шкода,

Такая постаць толькi ёсць адна,

Ён – сiмвал беларускага народа. (А. Балуценка)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Жыццё Скарыны - сапраўдны подзвіг у імя нацыі, першы подзвіг на цярністым шляху нацыянальнага Адраджэння". ("Звязда")

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

Марыў калісьці славуты Скарына,

"Ціснучы" кнігі на мове бацькоў:

Простаму люду ў роднай краіне

Зробіць даступнай ён мудрасць вякоў. (Н. Гілевіч)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21325_.gif

Мікола Гусоўскі

"Сярод гуманістаў беларускай народнасці вядучае месца належыць Францыску Скарыне, беларускаму першадрукару і асветніку, а таксама Міколу Гусоўскаму, паэту і сучасніку Скарыны". (В. Дарашэвіч)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Адгорнута новая яркая старонка шматвяковага культурнага жыцця беларускага народа: стаў вядомы гуманіст-патрыёт, адзін з найвялікшых славянскіх паэтаў-лаціністаў эпохі Адраджэння". (В. Дарашэвіч)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

І вось насустрач нам сцяжынай коўзкай

ідзе хадой,

упэўненай наўздзіў,

той зубр, якому некалі Гусоўскі

паэму на латыні прысвяціў.

У рухах ані кропелькі знямогі,

хоць шлях яго пралёг цераз вякі.

На лбе крутым закручаныя рогі –

нібыта ў хмары два маладзікі.

Між сосен, што стаўпіліся наўкола,

ён прыпыніўся і застыў на міг,

як рукапіс Гусоўскага Міколы

у рэдкім радзе векавечных кніг. (А. Вольскі)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Мікола Гусоўскі ў вырашэнні тэмы вайны і міру выступае прадаўжальнікам вялікай традыцыі, якая складае ідэйны стрыжань старажытнарускіх і беларуска-літоўскіх летапісаў, усходнеславянскай паэмы "Слова пра паход Ігаравы" і арыгінальнага твора мясцовай агіяграфіі "Жыціе Барыса і Глеба". (В. Праскаловіч)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

Мікола Гусоўскі - сапраўдны волат эпохі гуманістычнага Адраджэння, альбо Рэнесансу, які найбольш поўна і ярка ўвасобіў духоўную веліч народа, яго розум і паэтычны геній". (В. Праскаловіч)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21325_.gif

Адам Міцкевіч

"Адам Міцкевіч - паэт бунтарскага духу і ўсеабдымнага таленту, які па шырыні свайго ахопу ставіць яго на адну ступень з найвялікшымі геніямі свету". (Я. Колас)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Паэма Адама Міцкевіча "Пан Тадэвуш" - гэта твор не для тых, хто шукае ў кнізе вострых сюжэтаў, лёгкіх прыгод, а для ўдумлівага, разумнага чытача, які хоча ведаць гісторыю сваёй Бацькаўшчыны, які турбуецца за яе сённяшні і заўтрашні дзень і які, урэшце, па-сапраўднаму любіць літаратуру, захапляецца чароўнай красой паэтычнага слова". (К. Цвірка)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Сёння няма такога кутка зямлі, дзе б не ведалі і не чыталі твораў славутага сына беларускай зямлі, аднаго з найвялікшых паэтаў свету Адама Міцкевіча. Прасякнутая высокай духоўнасцю, любасцю да жыцця, да чалавека, яго паэзія пакінула глыбокі след у літаратурах многіх народаў". (К. Цвірка)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21325_.gif

Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч

"У творчасці В. Дуніна-Марцінкевіча ёсць матывы, якія нагадваюць пропаведзь хрысціянскай пакорлівасці, цярпення, але зрэшты і ў гэтага пісьменніка праўда жыцця бярэ верх". (Іван Навуменка)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Адносіны Купалы да літаратурнай спадчыны Дуніна-Марцінкевіча прасякнуты духам крытыцызму". (В. Івашын)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Месца Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча ў гісторыі айчыннага пісьменства вызначана трывала: пачынальнік новай беларускай літаратуры". (Я. Янушкевіч)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Пінскай шляхтай" драматург удала падхапіў традыцыі літаратурнага жыцця Палесся XVIII ст." (А. Мальдзіс)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21325_.gif

Максім Багдановіч

"І яшчэ таму Багдановіч бачыў далей, што ён ніколі не страчваў веры ў неадольнасць чалавечага руху наперад". (У. Караткевіч)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Гэта невялікая, сціпла выдадзеная ў друкарні Марціна Кухты кніжка стала легендай, сапраўдным вянком на высокім чале беларускай паэзіі". (Т. Чабан)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

Так зайздрасна: насіць вянок паэты

І мець імя задумнае Максім,

Кахаць зямлю з яе жыццём глухім

І песняй перавіць юнацтва леты;

Ад хараства не ведаць іншай мэты

І адшукаць, што горда поўны ім,

І родны люд у руху маладым,

І зачарованых палеткаў кветы. (У. Жылка)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

Нізка голаў схіляю, юнача,

Перад вечным глаголам тваім. (У. Караткевіч)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

Чаму здараецца

Ў жыцці у нашым часта,

Што лепшыя сыходзяць

У нябыт, у цемру першымі?..

Бывае, толькі-толькі пачынае

Дарунак Божы -

Талент - расцвітаць,

Як раптам... смерць

Й сцюдзёны жвір магільны...

Што застаецца? -

Творы, кнігі, словы... (Ю. Півуноў)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

Калі паміраюць паэты,

Што ні перад кім не гнуцца, —

У чалавецтва прасветы

На ўсе вякі застаюцца. (А. Грачанікаў)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

Ён навучыў, здаецца, гаварыць

Па-беларуску нават кіпарысы,

Барвінак на магільніку гарыстым

Ён навучыў, здаецца, гаварыць. (Я. Сіапкоў)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Ён не толькі наш настаўнік, але і нібыта святло сэрца нашага, улюбёны сын, з нараджэннем якога мы пачалі новае жыццё, які зрабіў нас мудрэйшымі і дабрэйшымі, адкрыў нам вочы на нас саміх, прымусіў па заслугах ганарыцца сабой." (У. Караткевіч)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

Даруй, Паэт!

Прабач, шаноўны,

што у вірлівай мітусні

ірвалі з жарам бессаромным

сваёй Айчыны карані.

Такіх Сыноў не лішне мела

многапакутная зямля —

то зарастала, то мялела

табой ўзараная ралля. (М. Кавалеўскі)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

...Вінаграду сонечная гронка

Падваконнік зманліва кране...

А яму ўсё родная старонка

Мроіцца ў расчыненым акне.

А над бухтай, сіняй і санлівай,

Над адвечнай бездарожжу хваль

Лебядзінай песняю шчымлівай

Поўніцца асмужаная даль. (М. Скобла)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

Як жа многа мясцоў для магіл,

Толькі месца няма для Максіма. (А. Барскі)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

Смерці Паэта няма —

Ёсць Нараджэнне!

Песняй абвостраны слых,

Чуеш, Максім? — не ўмірае!

Гэта з табой. І для ўсіх

Зорка Венера світае. (Я. Янішчыц)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Вянок" М. Багдановіча ў спалучэнні з некаторымі вершамі, напісанымі ім прыкладна ў той жа час, — гэта, несумненна, прадмет гордасці кожнага адукаванага беларуса, усіх славян, а гэта значыць — здабытак і сусветнай культуры". (А. Лойка)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

Хто нашу зямельку адновіць,

Верне яе блакіту бязмеры?

Глядзіць у вочы Максім Багдановіч

Вачыма зоркі Венеры. (Д. Бічэль)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

Паклон табе, горды Сакольнік

Беларускага крэўнага слова,

Беларускага вечнага слова,

Што ты заручыў яго з небам.

Дзякуй, Максім Багдановіч! (Р. Барадулін)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

Багдановіч, вартуй,

Кожны крок наш і і рух недарэчны…

Хай загадка твая

Застаецца загадкаю вечнай. (Л. Дранько-Майсюк)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"М. Багдановіч заўсёды быў блізкі да музыкі. І гэта адчуваецца не толькі ў незвычайнай музыкальнасці яго вершаў, але і ў многіх крытычных артыкулах пра музыку, творчасць асобных кампазітараў. Думаецца, што музыка, песня адыгралі галоўную ролю ў станаўленні яго паэтычнага таленту, шчырага, непаўторнага па цеплыні пачуццяў. Уся паэзія класіка беларускай літаратуры напоўнена музыкай, што праяўляецца і ў схільнасці да пэўнай тэматыкі, і ў трактоўцы з'яў рэчаіснасці. і ў стварэнні мастацкіх вобразаў, і ў асаблівых адносінах да рытмікі і строфікі верша, у вытанчаным валоданні фанетычнай палітрай". (І. Паступальскі)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Максім Багдановіч быў перакананым і палымяным інтэрнацыяналістам. Сведчанне таму — не толькі яго дасканалыя майстэрскія пераклады паэзіі з розных моў свету (а перакладаў ён з арыгінала), але і яго выдатныя артыкулы

аб паэтах іншых народаў, прасякнутыя шчырай братэрскай любоўю і павагай. Разам з Купалам, Коласам і Цёткай ён стаў заснавальнікам адной з самых выдатных традыцый беларускай літаратуры — традыцыі інтэрнацыяналізму, братэрскай дружбы, узаемапавагі — традыцыі, якой неабходна асабліва да- ражыць і якую няспынна трэба развіваць". (М. Чырскі)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Вянок" М. Багдановіча можна назваць сэрцам яго паэзіі, узорам самараскрыцця ў ім чалавека — шукальніка сацыяльнага разняволення, палітычнай свабоды, гармоніі прыгожага і добрага — чалавека, якім быў сам М. Багдановіч. ("Настаўніцкая газета")

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Багдановіч паэтызаваў перш за ўсё драмы і трагедыі сваёй сучаснасці: убачанае ім у вёсцы і горадзе, звязанае з яго роздумам над эпохай увогуле”. (А. Лойка)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Любіў Максім Багдановіч народную песню за яе меладычнасць, эпічны размах і лірычную цеплыню”. (С. Майхровіч)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Тое, што мы завём подзігам, – для яго натуральная манера мысліць і жыць”. (М. Стральцоў)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Аб чым бы ні пісаў М. Багдановіч, да якога б жанру літаратуры ён ні звяртаўся, яго пяром вадзіла шчырае жаданне ўзняць родную літаратуру на новую вышыню”. (Р. Шкраба)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Без пары адцвілі, адзвінелі гады, і цябе падкасіла нядоля”. (М. Васілёк)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21325_.gif

Янка Купала

"Бадай, нельга знайсці больш дакладнага і больш глыбокага вызначэння сутнасці творчасці Янкі Купалы і таго ўкладу, які ён зрабіў у родную літаратуру, чым гэтыя два словы: народны паэт". (Р. Шкраба)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Паэзія янкі Купалы - гэта квітнеючы і чароўны сад, дзе сабраны водар беларускай зямлі". (Я. Колас)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Купалава песня да сэрца навечна праклала свой шлях". (М. Хведаровіч)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Галоўнае, што ўплывала на творчасць Купалы, - гэта была песня беларуская, легенда беларуская, жывое жыццё беларускае". (У. Караткевіч)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Гэты чалавек - Янка Купала - усім створаным вярнуў народу годнасць, годнасць за сваё мінулае, сілу жыць у сённяшнім, мужнасць, каб глядзець у будучыню". (У. Караткевіч)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Песні Купалы - гэта люстра, у каторым свеціцца душа беларуса, яго жыццё, яго родны край; гэта праўдзівы, непадробны голас, што выходзіць з самай глыбі народнай душы, гэта - "крык, што жыве Беларусь!" (У. Самойлаў)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Мы маем шмат каго... І ўсё адно Купала застанецца першай нашай любоўю, нашымі вачыма, нашым сумленнем, нашым вечна жывым сэрцам”. (У. Караткевіч)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"З прыходам у літаратуру Якуба Коласа і Янкі Купалы ў ёй з'явіўся псіхалагічна складаны, жыццёва праўдзівы вобраз беларуса - сапраўды нацыянальны характар". (І. Навуменка)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"І народ свята захоўвае ў сваім сэрцы памяць аб лепшым сваім сыне, які прайшоў разам з ім слаўны шлях барацьбы ў імя лепшых чалавечых ідэалаў". (Я. Колас)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Творчасць Янкі Купалы... Спасцігай яе чыстым, адкрытым сэрцам, дарагі чытач. Прымай да сэрца паэтаў боль і паэтаву радасць, занепакоенасць маральным станам чалавека і чалавецтва, яго светлы аптымізм, веру ў чалавека". (М. Мішчанчук)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Цяжка ды і немагчыма ўявіць нас, беларусаў, без Янкі Купалы. Ён наш буквар і энцыклапедыя, песня і сумленне". (А. Пысін)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

Ты вечна будзеш сярод нас,

І непаўторнай тваё імя

Легендай стане ў вяках,

Паходняй, што сваім праменнем

Паможа ў будучыню шлях

Прабіць наступным пакаленням. (М. Танк)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Янка Купала - не проста літаратурная з'ява ці эпоха, творчасць паэта - з'явішча грамадска-палітычная". (М. Лужанін)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Няма ў нас мясціны такой, дзе не ззяе Купалава сэрца" (М. Лужанін)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

Толькі Вязынку, хату Купалы

Наш народ захавае навек,

Бо і сёння адгэтуль нямала

Пачынаецца песенных рэк. (П. Панчанка)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Паэзія, на думку Купалы, павінна быць праўдзівым люстрам жыцця народа" (В. Івашын)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Янка Купала быў вясёлы, схільны да дабрадушных жартаў і гумару чалавек". (Я. Колас)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Янка Купала любіў нас, маладых паэтаў, і мы заўсёды адчувалі яго бацькоўскую ўвагу да нас". (М. Хведаровіч)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Купала гаварыў мала і не любіў без патрэбы гаварыць. тыя, хто Купалу ведаў, да яго з просьбамі выступіць не звярталіся. І ён быў на сходах звычайна пачэсным госцем.

Але калі Купала не ўмеў гаварыць, дык затое ўмеў слухаць. А да гэтага трэба таксама мець талент. Такога ўважлівага і адданага слухача, як Купала, я не сустракаў. Хацелася адкрыць яму ўсю душу, усе патаемныя думкі. Яго твар сведчыў, што твая таямніца будзе ім захаваная вярней, чым у цябе самога". (М. Шчаглоў)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21325_.gif

Якуб Колас

"А "Новая зямля" - ды гэта ж своеасаблівая энцыклапедыя жыцця беларускага сялянства". (П. Броўка)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Самым дарагім для нас імем у беларускай літаратуры побач з імем незабыўнага Янкі Купалы з'яўляецца імя Якуба Коласа". (К. Крапіва)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Творчасць Якуба Коласа -гэта своеасаблівы летапіс жыцця народа, летапіс праўдзівы і хвалюючы", (М. Лынькоў)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Якуб Колас - адзін з заснавальнікаў беларускай літаратурнай мовы, настаўнік некалькіх пакаленняў сучасных беларускіх пісьменнікаў". (М. Лужанін)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Якуб Колас - з'ява ў духоўным жыцці беларускага народа незвычайная і, я сказаў бы, неабсяжная". (Н. Гілевіч)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Якуб Колас - у сваёй геніяльнай прастаце, беларускасці - адзіны, непаўторны". (А. Лойка)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"З прыходам у літаратуру Якуба Коласа і Янкі Купалы ў ёй з'явіўся псіхалагічна складаны, жыццёва праўдзівы вобраз беларуса - сапраўды нацыянальны характар". (І. Навуменка)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

Жыві, мілы Колас,

Многа летаў, зімаў.

З ясным сонцам побач

На зямлі радзімай. (Я. Купала)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Калі гаварыць пра творчасць Коласа, то трэба сказаць, што самай вызначальнай яе рысай з'яўляецца веданне жыцця народнага, яго быту, яго дум, настрояў, у гэтым веданні аснова для творчасці - праўда жыцця". (А. Куляшоў)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Якуб Колас быў не толькі паэт, празаік, драматург, а і вучоны, глыбокі знаўца гісторыі культуры свайго народа і роднай літаратуры". (А. Суркоў)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Вобраз Якуба Коласа заўсёды жыве ў маёй душы. Ён вырастае перада мной як вобраз паэта. педагога, гуманіста, грамадскага дзеяча, барацьбіта за свабоду". (П. Тычына)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Коласу, па яго духоўным складзе, было агідна слугаванне і падлешчванне. Ён трымаўся на роўнай назе, папярэдліва і далікатна”. (Максім Лужанін)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"У народных казачнікаў і апавядальнікаў Я. Колас вучыўся вобразнасці і выразнасці мовы”. (Ю. Пшыркоў)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Вядома, Колас непараўнальны майстар, пісьменнік з вялікім вопытам і выдатнай літаратурнай школай”. (Н. Перкін)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Але прырода ў Коласа, паэта-селяніна, не толькі прадмет любавання, яна, калі хочаце, мае сацыяльны аспект”. (Іван Навуменка)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Вось чаму мы так лёгка адрозніваем свабодную, амаль гутарковую манеру апавядання Якуба Коласа ад крыху прыўзнятай, блізкай да кніжнай манеры З. Бядулі”. (Уладзімір Юрэвіч)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Калі ж, нарэшце, раннім ранкам гром грымне, дождж заплешча ў рынах, ён выйдзе радасна на ганак з усмешкай мудрай селяніна!” (Алег Лойка)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Дзень добры, друг, наш бацька Колас – народа нашага пясняр”. (Пятро Прыходзька)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Як гарачы патрыёт, Якуб Колас усю сваю грамадскую дзейнасць аддае справе вызвалення радзімы". (К. Крапіва)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Трылогіі Якуба Коласа "На ростанях" належыць адметнае і ганаровае месца ў творчасці пісьменніка і ў гісторыі беларускай літаратуры. Выкліканая да жыцця пэўнымі гістарычнымі падзеямі ў Беларусі, кніга не страціла надзённасці і актуальнасці, бо ў ёй пісьменнік ставіць і вырашае агульначалавечыя праблемы сэнсу жыцця, патрыятызму, кахання, чалавека і космасу і іншыя, якія хвалявалі, хвалююць і будуць хваляваць чалавека". (В. Ляшук)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21325_.gif

Максім Гарэцкі

"Адметная рыса таленту Максіма Гарэцкага - яго блізкасць да народнай глебы, да вытокаў народнага жыцця, народнага светаўспрымання, вернасць нацыянальным мастацкім традыцыям і разам з тым імкненне засвоіць лепшыя дасягненні сусветнай літаратуры, мастацкага вопыту ўсяго чалавецтва". (Д. Бугаёў)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Нашаму сучасніку Максім Іванавіч Гарэцкі блізкі глыбокай чалавечнасцю свайго таленту, высокай творчай непаўторнасцю аўтарскага стылю". (Д. Бугаёў)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Максім Гарэцкі - постаць велічная, дыяпазон яго творчасці вельмі шырокі і багаты. Ён належаў да так званай залатой пяцёркі, у якую ўваходзілі Янка Купала, Якуб Колас, Максім Багдановіч, Змітрок Бядуля і ён сам, Максім Гарэцкі". ("ЛіМ")

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21325_.gif

Міхась Чарот

" У творах Міхася Чарота адлюстравана гераічная рэчаіснасць беларускага народа, яго творы поўныя жыццесцвярджальнага пафасу". ("Полымя")

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Асноўны матыў п'есы Міхася Чарота "На Купалле" - пошукі шчасця, які ў той час быў надта папулярным у Беларусі. У п'есе нязмушана разгортваліся актуальныя праблемы, сучасныя часу..." (С. Лаўшук)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Вунь Мiхась Чарот... У яго кучаравая галава, скупая ўсмешка i нясмелы жэст. Ён вельмi прыгожы, як дзяўчына. I гэтая прыгажосць нейкая простая, даступная i добрая. На гэтым сходзе ён цэнтр, гэта вiдаць i ў перапынках, калi яго тут жа акружае то адна, то другая група. Ад яго як бы iдуць нябачныя нiцi ўсiх тутэйшых падзей". (Я. Скрыган)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"У 1939 годзе я быў пераведзены ў адзiночную камеру. Уважлiва аглядзеў сцены, шукаючы надпiсаў, i вось у кутку прачытаў тэкст верша, выкалупаны нечым вострым на сцяне. Гэта была апошняя сустрэча з маiм любiмым паэтам i другам Мiхасём Чаротам. Гадамi я захоўваў гэтыя яго словы ў сэрцы:

 

Я не чакаў

i не гадаў,

Бо жыў з адкрытаю душою,

Што стрэне лютая бяда,

Падружыць з допытам,

З турмою.

Прадажных здрайцаў лiхвяры

Мяне зацiснулi за краты.

Я прысягаю вам, сябры,

Мае палi,

Мае бары, —

Кажу вам — я не вiнаваты!" (М. Хведаровіч)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21325_.gif

Кузьма Чорны

"Творы Кузьмы Чорнага з'яўляюцца адным з прыкладаў прозы строгай апавядальнасці". ("Гісторыя беларускай літаратуры")

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Як празаік Кузьма Чорны вялікі, вялікі ва ўсім". (Б. Сачанка)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Залішняе капанне ў псіхалогіі чалавека характарызуе і раннія апавяданні К. Чорнага". (А. Адамовіч)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Чорны – раманіст-эпік, мастак-мысліцель, мастак-інтэлектуаліст. Для яго адным з важнейшых прынцыпаў быў прынцып гістарызму". (П. Дзюбайла)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Лiтаратурная крытыка 20-х гадоў, калi Кузьма Чорны толькi-толькi ўваходзiў у свет прыгожага пiсьменства, прадказвала яму будучыню "беларускага Дастаеўскага". (М. Тычына)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Кожны сапраўдны пiсьменнiк марыць пра сваю Галоўную Кнiгу, у якой змог бы выказацца напоўнiцу. Кузьма Чорны знаходзiўся на падыходзе да гэтай кнiгi. Бо што такое для празаiка, тым больш эпiчнага таленту, 44 пражытых гады жыцця? Мiж тым менавiта ў гэтым узросце Леў Талстой завяршыў эпапею "Вайна i мiр", а Джэймс Джойс апублiкаваў раман "Улiс". Рукапiсы апошнiх гадоў жыцця Чорнага выразна сведчаць, больш таго, крыкам крычаць пра тое, што празаiк стаяў на парозе самых вялiкiх сваiх мастацкiх i фiласофскiх адкрыццяў". (М. Тычына)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21325_.gif

Кандрат Крапіва

"Байкам Кандрата Крапівы суджаны доўгі век не толькі таму, што пісьменнік падгледзеў сюжэты і характары для іх у жыцці, але і таму, што яны створаны на высокім мастацкім узроўні". (Р. Шкраба)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Крапіва, безумоўна, вялікі майстар байкі і камедыі, але ён і добры лірычны паэт, і цудоўны бытапісец. Дыяпазон яго творчасці вельмі шырокі, таму што пісьменнік шырока глядзіць на жыццё і глыбока пранікае ў яго тайнікі, ён бачыць у ім і гераічнае, і трагічнае, і смешнае". (П. Глебка)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Мы, купалаўцы старэйшага пакалення, з вялікай удзячнасцю і пашанай ставімся да Кандрата Крапівы - мага, чараўніка, які ўзбагаціў нашы думы, веды, абудзіў у нас жаданне ствараць дабро, служыць людзям". (З. Стома)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Ёсць людзі, якія маюць як быццам не адно жыццё не адну біяграфію, - жыццё іх упрыгожвае многія тысячы жыццяў, біяграфій! Дзелячыся з мноствам людзей багаццем сваёй душы чалавек тады не бяднее, а наадварот - узбагачаецца сілай народа, яго ўдзячнасцю і любоўю. Такім чалавекам - сапраўдным сынам народа - мы называем і Кандрата Крапіву". (Я, Брыль)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Цяжка пераацаніць плён сустрэчы тэатра з драматургіяй Кандрата Крапівы. Яна мела найвялікшае значэнне для станаўлення ў тэатры перш за ўсё грамадзянскай тэмы. Праблемы, якія ўзнімаюцца ў п'есах Крапівы, маюць агульначалавечае значэнне. Я як акцёр быў вельмі рады сустракацца з тыповымі, дасканага адшліфаванымі вобразамі". (Б. Платонаў)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Кандрат Крапіва заўсёды ва ўсёй сваёй творчасці вылучаўся і вылучаецца выключнай шчырасцю, праўдзівасцю, высшай патрабавальнасцю. У гэтым ён сапраўдны прыклад для ўсіх нашых пісьменнікаў, якія па-сапраўднаму бяруцца за нялёгкую справу стварэння мастацкіх твораў. Ён ніколі не спяшаецца, доўга працуе, але затое кожны радок яго дасканала апрацаваны". (П. Броўка)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Шырокая, разнастайная і складаная грамадская дзейнасць гэтага выдатнага сына беларускага народа. Кандрат Крапіва - пісьменнік не толькі Беларусі..." (А. Венцлава, літоўскі пісьменнік)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Усё, што створана Кандратам Крапівой у галіне паэзіі, прозы, драматургіі, пад сілу толькі вялікаму арыгінальнаму таленту пісьменніка-наватара, які ўвасобіў у сабе адзінства жыцця і літаратуры". (В. Чэрнікава)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Яго творам уласцівы сплаў рэалізму, рамантыкі, гумару, непасрэднасці і філасофскай глыбіні. Яны сугучныя часу і зразумелыя народу". (В. Чэрнікава)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Байкі і сатырычныя творы Крапівы адразу атрымалі ў літаратуры сталую "прапіску", сталі творамі хрэстаматыйнымі, па якіх вучыцца глядзець на жыццё ўжо каторае пакаленне школьнікаў", (І. Навуменка)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Пад уражаннем прачытанага ён яшчэ ў Койданаўскім гарадскім вучылішчы спрабаваў пісаць сам. Гэта былі вершы з налётам "сусветнай тугі". (Р. Шкраба)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Для першых гумарэсак К. Крапівы характэрны незласлівыя, жартоўныя інтанацыі”. (Я. Казека)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Супраць адсталасці, цемры і забабоннасці вёскі накіраваў гнеўную сатыру Кандрат Крапіва”. (І. Кудраўцаў)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21325_.gif

Аркадзь Куляшоў

"Можна смела сказаць, што паэзія Аркадзя Куляшова - духоўная энцыклапедыя яго пакалення". (П. Панчанка)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Паэма Куляшова («Сцяг брыгады») народная ў самым дакладным значэнні гэтага слова: яна паказала душу народа ў адзін з найбольш адказных і важных момантаў яго гісторыі”. (Рыгор Бярозкін)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Мяккая задуменнасць і ўнутраная душэўная азоранасць яго верша ўвесь час суправаджаюцца моцнымі, цвёрдымі, мужнымі інтанацыямі і рытмамі”. (Н. Перкін)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Тут — той шчаслівы і рэдкі выпадак, калі яно, паэтава пакаленне, з творчай сталасцю і юнацкай непасрэднасцю раскрыла, разгарнула свой унутраны свет, паведала лірычна-пранікліва — то са смуткам, то ўсмешліва, то ў складаным перапляценні розных настрояў — аб сваім каханні, аб сустрэчах і развітаннях, аб першым жыццёвым вопыце з яго салодкай самотнасцю і аб радасным адчуванні ўласнай маладосці". (В. Бечык)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Ён быў першаадкрывальнікам у паэзіі. Таму кожны паэтычны твор Куляшова нараджаўся як дзіця — абрываючы пупавіну еднасці з папярэднікам". (В. Куляшова)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21325_.gif

Іван Шамякін

"Творы Шамякіна - гэта сур'ёзныя творы, якія з'явіліся ў выніку грунтоўнага вывучэння жыцця, яго глыбінных працэсаў, іменна тых, глыбокіх плыняў, тых кіпучых і светлых крыніц, у якіх пульсуе, фарміруецца, выкрышталізоўваецца наша сучаснасць". (В. Каваленка)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Шамякін, шырока карыстаючыся фактамі ўласнай біяграфіі, абапіраючыся на ўбачанае і перажытае ім самім, яго роднымі і блізкімі, стварыў праўдзівы мастацкі партрэт свайго гераічнага пакалення, якое мужнела і гінула ў баях". (В. Каваленка)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Кожны раман ці аповесць Івана Шамякіна - гэта новае, свежае слова аб нашай рэчаіснасці, аб нашых праблемах, аб нашых людзях, гэта раскрыццё маральных глыбінь чалавечых душ, гэта і яго споведзь аб сваіх ідэалах, сваіх надзеях, сваіх радасцях і сваіх болях". (А. Макаёнак)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Сучаснасць у разуменні І. Шамякіна - з'ява жывая, рухомая, зменлівая, плынная. Абавязкова звязаная з гісторыяй, жывыя ўрокі якой выкладзены на многіх старонках шматлікіх кніг пісьменніка". (У. Гніламёдаў)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Проза Івана Шамякіна - своеасаблівы літаратурны барометр. Яна служыць дакладным паказчыкам усіх змен і новых веянняў, якія адбываюцца вакол нас; па ёй можна меркаваць аб ступені важнасці ці злабадзённасці пытанняў, якімі ў гэты момант жывуць сучаснікі пісьменніка і якія ім закранаюцца. Хто яшчэ з нашых празаікаў мог бы сёння прэтэндаваць у гэтых адносінах на ролю суперніка Шамякіна? Бадай, ніхто". (Ф. Куляшоў)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Папулярнасць пісьменніцкага імя Івана Шамякіна звязана з тым, што ён умее апавядаць пра сённяшні дзень чалавека, яго турботы, пачуцці і думкі, пра яго маральны і псіхалагічны стан так, каб захапіць чытача глыбокім сэнсам убачанага, адкрыць яму заканамернасць руху грамадства і гэтым самым дапамагчы заняць правільную пазіцыю ў жыцці, знайсці хутчэйшую дарогу да ўласнага ўнутранага і грамадзянскага самавызначэння". (В. Каваленка)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

Не, класікі не паміраюць -

Такі іх бессмяротны род.

Што напісаць

Не паспяваюць,

За іх дапісвае народ. (В. Лукша)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21325_.gif

Максім Танк

"Максім Танк - паэт магутнага паэтычнага таленту, глыбока нацыянальны і самабытны. Краіна ягонай паэзіі надзвычай вялікая і цікавая. А ў цэнтры гэтай краіны ляжыць паэтычная зямля Беларусі. " (В. Рагойша)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Паэзія Максіа Танка трывала і неад'емна ўвайшла ў духоўнае жыццё нашага народа - так, як у хату ўваходзіць хлеб надзённы. " (М. Арочка)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Шырыня ў вершах Максіма Танка цудоўная!" (Я. Купала)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"З паэзіі Максіма Танка паўстае вобраз роднай зямлі, радзімы - бясконца прыгожай, мілай сэрцу, неад'емнай ад усяго, з чым і дзеля чаго жывеш..." (В. Бечык)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21325_.gif

Пімен Панчанка

"Пімен Панчанка як ніхто з іншых паэтаў ведае і адчувае, што трэба людзям у дадзены момант іх гістарычнага існавання і чаго ўжо не трэба, што падлягае пафаснаму праклёну навек". (В. Быкаў)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Пімен Панчанка мае вострае, жывое адчуванне сучаснасці, якое, у спалучэнні з выдатным майстэрствам, з неаслабнай патрабавальнасцю мастака да самога сябе, дае нам паэзію высокага класа, паэзію народную, жывучую". (Я. Брыль)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Слова Пімена Панчанкі творыцца ў атмасферы абсалютнай маральнасці і безагляднай шчырасці - без выхвалення і какетлівасці, асцярожнай аглядкі і разліку". (В. Бечык)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Вершы Пімена Панчанкі ваеннага часу, самыя пранізлівыя, самыя адкрытыя, увайшлі ў залаты фонд усесаюзнай паэзіі”. (Р. Барадулін)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Любоў да жыцця — ва ўсіх яго праявах — вось што ў вышэйшай ступені ўласціва П. Панчанку і яго востраадчувальнаму радку". (У. Гніламёдаў)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21325_.gif

Янка Брыль

"Хочаце ведаць, што такое беларус? Дык у творах Янкі Брыля ён вам сам пра сябе раскажа. Углядзіцеся толькі ў яго больш уважліва, услухайцеся ў яго гаворку, мясцовыя і немясцовыя гісторыі, і вы сэрцам адчуеце яго паэтычную жыццяздольнасць, якую нішто не знішчыць". (А. Адамовіч)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"У ім таленавіта, шчасліва, зайздросна спалучаюцца актыўная, яркая чалавечая асоба і выдатны пісьменнік". (М. Стральцоў)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Я люблю Янку Брыля-чалавека, яго высакародства і дасціпны, не папсаваны таннай парадаксальнасцю розум. І яшчэ - пачуццё годнасці, развітае роўна настолькі, колькі трэба моцнаму, упэўненаму ў сабе чалавеку. Роўна столькі, колькі трэба для самаабароны і для сцвярджэння дабраты". (М. Стральцоў)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Я з вогненнай вёскі..." - твор, у якім упершыню ў дакументальным жанры вайна падаецца вачыма мірнага насельніцтва, ахвяр агрэсіі". (В. Ляшук)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21325_.gif

Іван Мележ

"Працаваў у літаратуры ён сур'ёзна, добрасумленна, самаахвярна, думаў аб жыцці і літаратуры ён маштабна, глыбока, мудра, з дзяржаўным размахам, з сапраўдным грамадзянскім неспакоем і заклапочанасцю". (Н. Гілевіч)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Іван Паўлавіч цярпець не мог і ў жыцці, і ў літаратуры грубасць, пошласць, кар'ерызм, мяшчанства... У сваіх ацэнках Іван Паўлавіч быў непахісны, і ніякія закулісныя размовы не ўплывалі на іх". (Лідзія Пятроўна Мележ, жонка)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Іван Мележ... Ён быццам пасланы быў у жыццё, у свет той зямлёй, дзе нарадзіўся, каб расказаць людзям, што гэта за край такі паляшуцкі (а шырэй - беларускі) і што за людзі яны, тыя палешукі, тыя беларусы, каб расказаць усяму свету, хто мы, беларусы, адкуль і куды ідзём, што нясём чалавецтву. Паведаць пра ўсё гэта па-свойму, па-мележаўску..." (А. Адамовіч)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Яго душа была багатая, вочы вострыя і мудрыя, розум аналітычны, рука нястомная. Колькі засталося няздзейсненых планаў, як бы яшчэ ўзбагацілася наша літаратура!" (П. Панчанка)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Пісьменнікам Мележа, як і шмат каго, зрабіла вайна. А дакладней - усё, што на той вайне перажыта было, адчута, перадумана, убачана". (А. Адамовіч)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21325_.gif

Рыгор Барадулін

"Пра паэзію Барадуліна і яго самога можна гаварыць бясконца, ды ўсё роўна сказанае не вычарпае яго сутнасці. Барадулін як чалавек і паэт невычэрпны. Бо ён арганічна таленавіты. І яшчэ ён зменлівы. Зменлівы, як кожная жывая істота, як талент, які бярэ ад жыцця на шматпакутнай сваёй зямлі пад сонцам любае Бацькаўшчыны". (В. Быкаў)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Рыгор Барадулін - паэт яркага, надзіва шматграннага таленту". (А. Астравух)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Не пачуць яго немагчыма". (А. Сямёнава)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Барадулінская паэзія - гэта перш за ўсё паэзія факта. Непадробнай пячаткай майстра служаць самі творы, у якіх нечаканая рыфма, выяўленчасць малюнка, энергічны рытм пазнаюцца адразу ж, з першых радкоў". (А. Астравух)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Творчасць Рыгора Барадуліна - гэта споведзь душы. Споведзь шчырая, гарачая, сыноўняя". (А. Астравух)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21325_.gif

Васіль Быкаў

Даруй, Васіль, за ўсё, што перанёс,

За ворагам нанесеныя раны,

За брудныя пляўкі з тэлеэкрану,

За слёзы ўшацкіх ссечаных бяроз.

Даруй, што ўсе свае зямныя дні

Ты азіраўся з горыччу міжволі

На памяці закінутае поле

І спадзявання спаленыя пні.

Даруй за наш нялітасцівы час,

За ціхае кананне роднай мовы,

За ўдзячнасці запозненыя словы. (Г. Бураўкін)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"У канцы кожнага крыжовага шляху – усё ж такі святло, святло надзеі, святло шчасьця. Гэтае святло ў канцы крыжовага шляху нашага Васіля гарыць і сёння ў гэтых свечках і ў нашых сэрцах. І так будзе заўсёды”.

(В. Тарас)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

Нечысць на зямлю бяду наклікала.

Перагарадзіла белы дзень гара.

Засталася Беларусь без Быкава -

Беднай хатай

Без Гаспадара. (Р. Барадулін)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

Вы кажаце: вяртаюцца здалёку,

ды не вяртаюцца зглыбоку-змроку.

Ды ён не там, дзе змрок, дзе тлен i тло.

Ён тут, дзе дух жывы, дзе рух i дзе святло. (А. Вярцінскі)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Васiль, як яшчэ ў школу хадзiў, вершы спрабаваў пiсаць. Але хаваў iх — каб нiхто не бачыў. А я ж цiкаўная была — шукала-шукала i знайшла. Селi мы з Надзькай — стрыечнай сястрой маёй — i пачыталi тыя вершы. Пра што яны былi, ужо не памятаю. Але Васiль iх нават у "Пiянер Беларусi" пасылаў. I нешта яму адтуль адказалi непрыемнае, што ён такi засмучаны быў!.. Дзе тыя вершы падзелiся?.. Знiшчыў ён iх, напэўна... Яшчэ Васiль дзённiк вёў. Я яго таксама адшукала, i мы яго з Надзькай зноў пачыталi. I пiсаў ён там пра нейкую дзяўчыну, але не iмя, а толькi лiтары — "Н.К". А я i зразумела, што гэта Надзя Кананок, якая з iм у адным класе вучылася. I аднойчы Васiль сядзiць — а мы з сястрыцай з печы выглядаем i панаджваем яго: "Васiль-ка, На-Ка!" Ён так на нас строга зiрнуў!.. I здагадаўся, што мы ягоныя вершы чыталi. Сшытак схаваў у iншае месца — ды так, што я шукала-шукала i не знайшла. " (В. Быкава, сястра пісьменніка)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Быкаў заўсёды смела выходзіў насустрач чытачу. Ён верыў: выказаная праўда жыцця не павінна прапасці марна. Рана ці позна яна выкліча душэўны водгук, павядзе за сабой, зменіць густы, пашырыць далягляд чалавека". (В. Каваленка)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Быць самім сабой, выявіць сваю чалавечую існасць, стаць узорам годных паводзін для іншых - у гэтым бачыць высокі кодэкс чалавечнасці пісьменнік Васіль Быкаў". (М. Тычына)

 

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21325_.gif

Уладзімір Караткевіч

"У сюжэце паэмы ("Слова пра чалавечнасць") спляліся эпізоды сямейна-бытавой драмы з меладраматычнай развязкай". (Алег Лойка)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Калі кнігі Караткевіча прачытае чалавек з далёкага краю, які ніколі не быў у нас, то нават і ён пранікнецца павагай да гэтай зямлі, да яе людзей, палюбіць іх". (С. Законнікаў)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Творчасць Уладзіміра Караткевіча - прыкметная з'ява беларускай літаратуры XX стагоддзя. Усім лепшым, што створана гэтым пісьменнікам (а ён плённа працаваў як паэт, празаік, драматург, эсэіст, публіцыст, літаратурны крытык, перакладчык і сцэнарыст), магла б ганарыцца любая высокаразвітая сучасная літаратура". (А. Верабей)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Нястомны вандроўнік і працаўнік, літаратар, які пастаянна і грунтоўна працуе над сабой, чалавек невычарпальна

светлага настрою, які ўмее смяяцца як дзіця, усёй душой любіць родных людзей, родную зямлю, - такім яго ведаюць многія". (Я. Брыль)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Уладзімір Караткевіч валодаў непаўторным і дзівосным талентам, здольнасцю бачыць ідэальнае і гарманічнае ў чалавеку, жыцці і прыродзе. Аўтар адчуваў прыгожае ў жыцці. Аднак гэта было не спакойнае сузіранне навакольнага свету. Яго трывожыла праяўленне бездухоўнасці ў людзях, ён абуджаў у чалавеку добрае і чалавечнае. Пісьменнік быў непрымірымы да зла ва ўсіх формах яго праяўлення, ён змагаўся за чалавека, хацеў бачыць яго лепшым і прыгажэйшым". (А. Верабей)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Скарына, Каліноўскі і Караткевіч апярэджвалі свой час. Прытым намнога. І таму іх не разумелі, і таму ім цяжка жылося". (А. Мальдзіс)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Вялікае багацце творчасці Уладзіміра Караткевіча з'яўляецца нашым неацэнным духоўным скарбам, які заўсёды будзе надзейным апірышчам для тых, каму дарагая Беларусь, яе гісторыя і яе будучыня". (Д. Бугаёў)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Творы Уладзіміра Караткевіча з захапленнем чытаюць розныя людзі, рознага веку і густаў, але, мне думаецца, большасць ягоных кніг знойдзе свой удзячны водгук у маладых сэрцах. Ён сам быў да скону сваіх дзён надта малады па натуры і ведаў, чым крануць маладыя душы. Сапраўды, высокае пробы рамантызм яго апавяданняў і вершаў, непадробны драматызм яго гістарычных твораў, шчыры і сумленны роздум ягоных эсэ - вось той дабрадзейны падмурак, на якім грунтуецца чытацкая прыхільнасць да яго. І ў яго будуць вучыцца наступныя пакаленні беларускіх літаратараў". (В. Быкаў)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Караткевіч быў. Ён годна пражыў свае амаль 54 гады і пакінуў значны след у мастацкай гісторыі Беларусі.

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

Караткевіч ёсць. Яго творы нараджаюць усё больш і больш сапраўдных беларусаў.

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

Караткевіч будзе. Пройдзе не так шмат часу, і яго думкі заззяюць на небасхіле духоўнага жыцця сапраўды вольнай і незалежнай Беларусі. А дзеля гэтага ёсць "адзіна годны шлях: служыць айчыне да крывавага поту, не чакаючы ўзнагароды ад людзей і лёсу, проста таму, што іначай нельга. Іначай - сорам. І не апраўданне ганебнаму ўчынку ў тым, што "яны самі так хочуць". Сорам - самім так хацець". (П. Жаўняровіч)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"...Караткевіч заўсёды застаецца арыгінальным, ён не паўтарае іншых, хоць, па сутнасці, стварае мастацкую гісторыю Беларусі. I яго творы сталі адкрыццём у сучаснай беларускай літаратуры, арганічна ўліліся ў сусветны літаратурны працэс з яго ідэйна-мастацкімі пошукамі, сталі ў адным шэрагу з арыгінальнейшымі ўзорамі сусветнай мастацкай літаратуры". (А. Сцяпанава)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Кожнае цэлае ўтвараецца з адзінкавага і асобнага. Дык хто ж ён, Уладзімір Караткевіч? Найперш - аршанскі Рыцар, Беларус! Прарок, усіх народаў і нацый Заступнік, прыўкрасны і мужны Пісьменнік". (В. Шынкарэнка)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Творы У. Караткевіча аб каханні, кажучы словамі В. Бялінскага, - гэта мелодыя сэрца, музыка душы, якая не перакладаецца на чалавечую мову і тым не меней заключае ў сабе цэлую аповесць…" (А. Русецкі)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Вершатворчасць Караткевіча з'яўляецца кардынальнай часткай яго літаратурнай спадчыны. У ёй мы сустракаем непасрэдныя i арыгінальныя вобразы, велізарную асабістую захопленасць, што вядзе да гіпербалізацыі, як i да прымяншэння, шырокую палітру фарбаў i пільны, i назіральны да падрабязнасцей i дэталей позірк. Таксама надзвычай прывабліваюць безупынная інтэлектуальная дапытлівасць Караткевіча, яго тонкае адчуванне гісторыі i, больш за ўсё, яго нястомны клопат аб будучай культуры сваёй радзімы". (А. Мак-Мілан)

Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21527_.gif

"Творчасць Уладзіміра Караткевіча пры ўсёй яе традыцыйнасці ўсё ж адметная ў беларускай літаратуры. Сюжэты, матывы і вобразы яго твораў вылучаюцца перш за ўсё на фоне той сялянскай тэматыкі, якая здаўна панавала ў нашым прыгожым пісьменстве". (А. Века)

Просмотров: 8388